Reduïm humanitats i aprenem a ser menys persones

(Post publicado en español en la web de la Revista Educarnos, el 25 de diciembre de 2014)

Moltes són les iniciatives que carreguen contra l'essència de l'educació bàsica, normalment en nom de l'eficàcia i la funcionalitat. En un món altament competitiu, marcat per uns valors clarament orientats al guany fàcil i a resultats ràpids, els postulats per una educació que s'assenti sobre el sentit comú i la capacitat de raciocini no tenen lloc.
En favor de la màxima excel·lència educativa, doncs, reduïda a la mínima expressió, s'estableixen distincions entre assignatures importants i assignatures menys importants. Les primeres es presentaran com allò que és rellevant per aprendre i seran objecte d'exàmens estandarditzats, que acabaran apareixent en rànquings internacionals. Les segones quedaran relegades a la marginalitat, a allò que diverteix però no serveix. La utilitat serà l'argument central.
El darrer exemple ens arriba de Mendoza, província d'Argentina, on a partir del nou curs es releguen continguts de filosofia i d'arts en la "nova secundària" que es posarà en marxa. Per apaivagar els ànims, se'ns informa que els professors de filosofia seran els encarregats d'impartir una nova matèria en cinquè any, pràcticament al final de la secundària, anomenada Formació per a la Vida i el Treball, «en què se'ls ensenyarà els nois a encarrilar el seu projecte de vida a partir de la seva graduació a secundària».
Es canvien noms i es reorienten currículums, mantenint els mateixos docents, però no es replanteja a fons l'escola i la seva funció. En qualsevol cas, es posa la tisora a les humanitats, continguts que realment formen per a la vida i que seran raons fonamentals per trobar feina.
Valgui aquesta notícia per refrescar que l'escola és un camp de batalla on els decisors van fent la seva feina amb un oblit important d'allò que es fa a l'aula. Si preguntéssim una mica més que és l'important en educació a aquells que dia a dia s'hi dediquen ens trobaríem més d'una sorpresa. De totes maneres, les humanitats ens ensenyaran, ara i sempre, a ser millors persones.