Interès i informació política dels joves

(Fragment de la memòria de la recerca QD2.0: Nadius digitals i qualitat democràtica, 2014)

La recerca ha localitzat quatre grups d’alumnes després de creuar l’interès per la política i el grau d’informació sobre política.
Grup A. Poc informats i poc interessats en política: alumnes que consulten poc o molt esporàdicament informació política i que tenen un coneixement escàs o nul dels programes de partits polítics i que mostren poc o gens interès per la política; també inclou els que han mostrat indiferència per la política i afirmen estar poc informats (31%).
Grup B. Poc informats però interessats per la política: alumnes que consulten poc o esporàdicament informació política amb un coneixement escàs dels programes dels partits, però que afirmen tenir interès per la política (15%).
Grup C. Informats i poc interessats en política: alumnes que consulten sovint (setmanalment o diàriament) la informació política o que coneixen els programes dels partits polítics, però que no tenen interès per la política (34%).
Grup D. Informats i interessats per la política: alumnes que s'informen molt sovint de política, que coneixen els programes dels partits polítics i que tenen un interès alt per la política (20%).

Per tant, un terç de la mostra expressa interès per la política (35%) i més de la meitat expressa que n’està informat (54%). El contrast és interessant perquè una de les conclusions és que més coneixement i més interès en temes polítics implica més desconfiança per la política. En general, la política genera molta més indignació que rebuig, i la recerca ha trobat que el sentiment de «rebuig» i de «passotisme» és independent del grau d'interès o d'informació sobre política. Per suposat, la desconfiança, la indignació i el rebuig són mes elevades cap als polítics.

NOTA: Investigació duta a terme amb un ajut en el marc de la convocatòria dels projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (ref. 2013 DEMOC 00015). Generalitat de Catalunya. Departament de Governació i Relacions Institucionals. Programa de Qualitat Democràtica